Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

DFS støtter Forsvaret med opplæring

Utdanningssjef Engebret Mjøseng under skyteinstruktørkurs HV/DFS.

DFS har i mange år støttet Forsvaret med utdanning av skyteinstruktører og trening/oppfølgning av skyteferdigheter hos Forsvarets skarpskyttere. Våre samarbeidskurs med Heimevernet har i så måte lange og dype tradisjoner.

Når det gjelder kurs gjennomført ved avdelinger i Forsvaret så er dette et tilpasset instruktørkurs I med både AG3 og HK416. Noen leksjoner er tatt ut til fordel for mer tid til praktisk skyting og feilretting. Alle DFS sine øvelser skytes /gjennomføres, dvs baneskyting, feltskyting, Stang, felthurtig og skogsløp med skyting. DFS dekker alle egne kostnader mht lønn, reise og opphold for sine instruktører.

Vår erfaring er at det er et meget stort behov for slik opplæring i Forsvaret. Mange befal mangler i dag kunnskap om grunnleggende skyteteknikk, og de er derfor ikke i stand til å drive kvalitativ god opplæring på dette viktige området. Evnene til å se feil, rette disse i praksis, eller å forklare basis skyteprinsipper er derfor mangelfull.

DFS har gjennomført flere slike instruktørkurs. Vi knytter her til oss eksterne instruktører med kunnskap om Forsvaret, og ikke minst med stor skytefaglig kompetanse. Det er svært merkbart hvordan befalets bevissthet rundt det skytefaglige økes etter et slikt kurs. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt på disse kursene.

Blant dagens befal er det lite kunnskap om DFS og vår rolle. Det er derfor ikke rart at en del befal stiller spørsmål ved berettigelsen av driftsstøtten som DFS i dag mottar over Forsvarsbudsjettet. Kursene det i denne artikkelen viser til er i så måte viktige politisk. Her kan de som deltar i kursene, eller kommer i befatning med oss, se  nytten og potensialet som ligger i et godt samarbeid. Derfor er det viktig for DFS at vi stiller opp når Forsvaret ønsker denne type støtte.

Tilbakemeldinger fra Forsvaret er at de i tillegg ønsker et tilbud om et kortere kursalternativ. Derfor tilbyr DFS også et alternativ over to dager. Eksempel på dagseddel. Utover dette støtter DFS Forsvaret med kurs og opplæring så langt som mulig etter de ønsker som Forsvaret har.  

Fagplan for instruktørkurs