Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skytebaner

Skytebaneanlegget til Storfjord skytterlag er spesielt tilrettelagt for Forsvarets behov.

Gjennom DFS’ grunnregel § 1-11 og samarbeidsavtale mellom DFS og Heimevernet (HV) gis Forsvaret rett til å inngå avtale med skytterlagene om bruk av skytebanene.

I de fleste tilfeller er det ikke kostnadseffektivt å bygge egne skytebaner for å dekke Forsvarets behov for baner rundt om i landet. Spesielt gjelder dette for å dekke HVs behov for skytebaner. HV og DFS er relativt like i utstrekning og lokalisering i Norge. HVs behov for lokale skytebaner vil i mange tilfeller dekkes gjennom bruk av DFS’ landsdekkende nett av lokale skytebaner.

Gjennom DFS’ grunnregel § 1-11 og samarbeidsavtalen mellom DFS og HV gis Forsvaret rett til å inngå bruksrettsavtale med de enkelte skytterlag. For HV er samarbeidet og avtalene med DFS avgjørende for et desentralisert trenings- og øvingskonsept. Tilgangen til lokale baner og infrastruktur for trening og øving sparer ressurser, ved at tiden mannskapene er inne til tjeneste utnyttes optimalt og kravet til lokalkunnskap ivaretas. Et økt bidrag fra HV til samfunnet i forbindelse med beredskap og krisehåndtering, vil øke behovet for et tett samarbeid om bruk av skytebaner og skytterhus.

DFS sentralt bidrar overfor skytterlagene med teknisk og juridisk bistand for å ivareta lagenes rettigheter i forhold til reguleringsbestemmelser, erverv av grunn og tilpasning til nye krav i lover og forskrifter etc. DFS skal prioritere tildeling av tilskudd og bistand til miljøpakker og sikkerhetsmessige utbedringer der Forsvaret har bruksrettsavtale. På denne måten sikrer DFS at skytebaneanleggene blir videreført til beste for både skytterlagene og Forsvaret.

Samarbeidsavtalen mellom DFS og Heimevernet

Bestemmelser for samarbeid med DFS om skytterhus og skytebaner.

Forenklet avtale mellom HV og skytterlag (DFS) ved trenings- og øvelsesskyting.