Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Heimevernet

DFS' instruktør Jens Pettersen på HVU lederkurs.

Heimevernet (HV) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) har som formål å tjene hverandre i den virksomhet som har til hensikt å styrke skyttersaken og landets forsvar. Samarbeidet er regulert i egen samarbeidsavtale.

Samarbeidet mellom HV og DFS er av stor betydning for Forsvaret, både operativt og økonomisk.

I Prop.73 S (2011-2012) slås det fast at HV har et landsdekkende ansvar for hovedoppgaver innenfor vakthold og sikring. HV skal være tilgjengelig på kort varsel og ha god lokalkunnskap for å løse rene militære oppdrag og kunne støtte det sivile samfunn ved ulykker og større hendelser. Hovedfokus skal være innen vakthold og sikring.

HV skal videreutvikle evnen til nasjonal krisehåndtering og oppdragene innenfor sivilt-militært samarbeid. HVs struktur og operative konsepter skal tydeliggjøre HV-områdenes sentrale rolle i løsning av oppdrag. HVs 11 distriktsstaber skal styrkeprodusere, sette opp avdelinger, planlegge og lede militær innsats i fred, krise og krig.

Forsvaret sikres rett til bruk av skytterlagenes baner gjennom grunnreglenes § 1-11. Retten er i tillegg regulert gjennom samarbeidsavtalen mellom DFS og HV. Tilgangen til lokale baner og infrastruktur for trening og øving sparer ressurser, ved at tiden mannskapene er inne til tjeneste utnyttes optimalt og kravet til lokalkunnskap ivaretas. Ved innkalling ifm. beredskap og krisehåndtering er det behov for oppsettingssteder, lager og skytebane for kontrollskyting av våpen. I mange tilfeller er det lokale skytterhuset det mest egnete oppsettingsstedet. HV har derfor, i tillegg til avtaler om bruk av skytebaner, inngått tilleggsavtaler lokalt om bruk av skytterhusene.

Banene og skytterhusene er bygd med spillemidler, kommunal støtte og stor dugnadsinnsats i skytterlagene. Etter avtalen med DFS betaler Forsvaret leie for faktisk bruk og normalt et driftstilskudd pr. skudd som avfyres. I tillegg kommer betaling for reparasjon av skivemateriell som blir skadet. Avtalene med lokale skytterlag tilknyttet DFS er isolert sett økonomisk fordelaktig for Forsvaret, og spesielt HV.

I enkelte tilfeller bidrar Forsvaret med investeringsmidler slik at banene kan tilpasses Forsvarets spesielle behov. Tilskuddet defineres som forhåndsleie ved inngåelse av bruksavtaler.

HV har i dag avtale med over 140 skytterlag om bruk av skyebaneanlegg.

HV har samarbeidet med DFS om utdanning av skyteinstruktører siden 1960-tallet. DFS har ekspertise over hele landet som kan stilles til rådighet for Forsvaret og forsvarsgrenene. DFS stiller sine skyteinstruktører til disposisjon for utdanning av HV-personell.

For HV er samarbeidet og avtalene med DFS avgjørende for et desentralisert trenings- og øvingskonsept. Et økt bidrag fra HV i forbindelse med beredskap og krisehåndtering vil øke behovet for et tett samarbeid om bruk av skytebaner og skytterhus.

Lenke til Heimevernet