Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nytt våpenregelverk fra 1. juni

1. juni trer den nye våpenloven og våpenforskriften i kraft.

Den nye våpenloven ble vedtatt i 2018. Stortinget vedtok i mars 2021 noen endringer i våpenloven, og ny våpenlov trer nå i kraft 1. juni sammen med ny våpenforskrift.  

Her kommer oppdatert informasjon om noen endringer i ny våpenlov og våpenforskrift spesielt relatert til DFS-aktiviteter som skytterlag og skyttere må ta hensyn til. Det nye våpenregelverket er mer omfattende enn det gamle, så det er viktig at alle setter seg godt inn i dette. Se lenker til slutt i artikkelen.

Krav til medlemskap og aktivitet
Krav til medlemskap og aktivitet for å kunne erverve rifle til sportsskyting finner vi i våpenforskriften § 4-7. Alle som skal erverve våpen første gang må være medlem i godkjent skytterorganisasjon, ha gjennomført opplæring og deltatt på minst 6 treninger eller konkurranser. I DFS vil denne opplæringen baseres på skyteskole-konseptet, tilpasset kravene i forskriften.

Antall skytevåpen
Etter § 4-8 i forskriften kan politiet gi tillatelse til erverv av ett komplett skytevåpen samt våpendeler til dette, for hvert godkjent skyteprogram. I tillegg kan det gis tillatelse til erverv av ytterligere ett våpen med våpendeler (reservevåpen) til personer som det siste året har:

  • Gjennomført minst 10 konkurranser i det aktuelle skyteprogrammet, der fem må være åpne skytestevner eller 
  • har deltatt i internasjonale mesterskap.


Den nye forskriften medfører videre at antall våpen i jaktvåpengarderoben økes fra seks til åtte.

Erverv av våpen som skal brukes av andre
Voksne personer som fyller kravene til å ha våpen kan få tillatelse til å erverve våpen som skal brukes av f.eks. ungdommer som på grunn av alder ikke selv kan erverve våpen.  Forutsetningen er at ungdommen er under 18 år og fyller kravene til medlemskap og aktivitet. Regler om dette finner vi i forskriften § 5-1. 

Utlån av våpen
Etter våpenloven § 18 må personer som skal låne våpen uten våpenløyve på tilsvarende våpen, søke politiet om tillatelse. De må gjennomføre opplæring som beskrevet i § 4-7 før søknad om erverv.

I praksis betyr dette en vandelskontroll hos politiet, som dermed tar over skikkethets-vurderingen ved utlån av våpen til personer som ikke har våpentillatelse på tilsvarende våpen fra tidligere.

Etter samme bestemmelse kan personer som har våpenløyve låne tilsvarende skytevåpen uten å måtte ha særskilt løyve fra politiet. 

En stor praktisk fordel er at utlån av våpen ikke lenger er tidsbegrenset. Dette gjelder både for utlån fra skytterlag og mellom privatpersoner. 

Ordningen med kortvarig utlån av våpen under forsvarlig tilsyn, som er vanlig i DFS sitt ungdomsarbeid ved opplæring på skytebanen, er videreført (forskriftens § 6-9). 

Lagsvåpen
Etter § 5-2 videreføres ordningen med lagsvåpen. Politiet kan gi skytterlagene løyve til erverv av skytevåpen og våpendeler som er godkjent av DFS (tilsvarende for andre organisasjoner). Det kan gis løyve for det antall som dekker lagets behov til opplæring og andre skyteaktiviteter.  

Videre kan lagene i tillegg kan erverve skytevåpen til utlån for sine medlemmer. Kravet er at antallet står i rimelig forhold til antall betalende medlemmer og aktivitet i laget. 

Oppbevaringsregler

I den nye våpenforskriften er det lagt opp til mer fleksible regler for oppbevaring av våpen når du har varig opphold utenfor din folkeregistrerte adresse. Dette vil gjøre det enklere for studenter og andre som bor i midlertidig bopel. Dette finner du i § 6-2. 

Det betyr at du minst tre uker på forhånd må sende melding til politiet om hvor gjenstandene skal oppbevares. Det er også gitt tillatelse til å ha skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon oppbevart hos andre som har tillatelse til oppbevaring av tilsvarende gjenstander. Studenter og andre kan således oppbevare våpen hos f.eks. et skytterlag, hvis laget gir anledning til dette. Men du har fortsatt opplysningsplikt overfor politiet.

Krav til alarm 
Hittil har skytterlagene kunne oppbevare inntil 10 lagsvåpen i skytterhus uten krav om innbruddsalarm. Dette er nå snudd på hodet. I henhold til § 6-4 er hovedregelen nå at det blir krav om FG-godkjent dør og lås på ytterdør, og FG-godkjent alarm med tilkobling til alarmsentral uansett antall lagsvåpen. Forskriften tillater at det kan gjøres avtale med enkeltpersoner om å rykke ut, slik at dette ikke trenger å gjøres av vektere.

Dersom de stedlige forholdene gjør det umulig å etterkomme kravet til innbruddsalarm kan politiet likevel gjøre unntak fra kravet. 

NB! Politidirektoratet har i brev datert 31. mai 2021 presisert at eksisterende godkjenning av oppbevaring i ubebudd bolig/hus (f.eks. skytterhus) også vil være gyldig etter 1. juni. Skytterlag som har godkjenning i dag trenger således ikke å søke om ny godkjenning før de ev. får flere våpen enn den gamle godkjenningen gjelder for.

Fra Politidirektoratet sitt svar:
«Etter våpenforskrifta § 6-4 andre ledd er det fastsett nye og strengare krav til når politiet kan godkjenne oppbevaring av løyvepliktige skytevåpen med vidare på ubebudd eller ubemanna oppbevaringsstad. Etter våpenforskrifta § 14-1 nr. 2 er løyver eller godkjenningar som er gjeve etter lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen, våpendelar og ammunisjon mv. også gyldige etter ikraftsetjing av ny våpenlov og forskrift, med særskilte unnatak som ikkje er relevante for saka her.

Etter våpenforskrifta av 2009 § 83 kan politiet på nærare bestemte vilkår gje fritak frå kravet til oppbevaring i bebudd bustad. Eit slikt fritak vil klart nok reknast som godkjenning etter den nye våpenforskrifta § 14-2 nr. 2. Godkjenninga av oppbevaring i ubebudd bustad etter våpenforskrifta av 2009 § 83 vil såleis vere gyldig også etter ikraftsetjing av ny våpenlov- og forskrift. Det er såleis ikkje behov for å fastsette ein særskilt overgangsføresegn for slik oppbevaring.»


Forskrift om sivile skytebaner
Forskrift om kontroll og godkjenning av sivile skytebaner er nå tatt inn i våpenforskriften kapittel 8, samtidig som det er gjort noen mindre endringer. Her kan nevnes at kravet om kontroll av at skytebanen er i forsvarlig stand skal gjøres minst en gang i året, mot to ganger tidligere. Det står at kontrollen skal dokumenteres på fastsatt skjema. Slikt skjema er foreløpig ikke utarbeidet. DFS har foreslått at man i stedet bør innføre digitale løsninger som gjør rapporteringen enklere. 

Lenke til ny våpenlov:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-04-20-7  

Lenke til ny våpenforskrift:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-07-1452