Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Informasjon om koronakrisen

Foto: CDC

All info om koronakrisen. Oppdatert 22. juli.

Sist endret22. juli (oppdatert informasjon om ny kompensasjonsordning).

Innhold på denne siden

 1. Generelt
 2. Koronavettregler for DFS-aktivitet.
 3. Trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere.
 4. Kompensasjonsordning.
 5. Landslotteriet.
 6. Andre saker og beslutninger vedrørende koronakrisen.
 7. Viktig informasjon fra helsemyndighetene.
 8. Ofte stilte spørsmål.

 1. Generelt

Arrangementer
Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Det skal være en ansvarlig arrangør. De som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing.

Helsedirektoratet har nå bekreftet at for skytterstevner i DFS der deltakere oppholder seg på arrangementet i kortere tid, kan det være til stede inntil 200 personer samtidig på stevnet.

Merk at for skolelignende arrangementer (t.d.sommerleir, aktivitetsleir, skyteskole) gjelder ikke avstandskravet for personer under 20 år, samt de som står for arrangementet.

For utfyllende informasjon, se Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.

Trening

 • For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • For voksne gjelder avstandskravet om minst 1 meter mellom personer, også innad i gruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
 • Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandskravet der det er nødvendig for normal utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene. Unntaket gjelder kun trening, og ikke ved arrangementer.

 

Kravet om avstand gjelder generelt ikke for personer som lever i samme husstand eller tilsvarende nære.

Smittevern for idrett (nasjonal veileder)

Norges Skytterstyre oppfordrer skytterlagene til å prioritere lagsmesterskap og samlags-mesterskap i alle disipliner, samt Skytingens Dag. 

2. Koronavettregler DFS

Hvem og hva er reglene for?
Reglene gjelder for alle skytterlag, medlemmer og andre personer som er tilstede på skytebanen/skytterhus. Reglene gjelder all aktivitet på en DFS-bane (utendørs og innendørs), både for egentrening, lags-organiserte treninger og konkurranser/ stevner. Skytterlaget må forholde seg til kommunale bestemmelser om de disponerer anlegg eid av kommunene.

Informer deres medlemmer:

Det anbefales at koronareglene deles med medlemmene via e-post, Facebook, hjemmeside eller lignende, samt henges opp godt synlig på skytebanen. 

Plakat: Trygg skytebane
DFS har laget en plakat «Trygg skytebane». Denne plakaten printes ut og henges opp på skytebanen. Oppdatert 17. juni.

 

Generelt: 

 1. Skytterlagene skal følge rådene i smittevern for idrett, og generelt råd fra helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.
 2. Det skal være maksimalt 200 personer samtidig på skytterstevner (herunder er publikum, foresatte, sjåfører osv. medregnet). Funksjonærer kommer i tillegg. Det skal være en ansvarlig arrangør (skytterlaget) som har oversikt på hvem som er til stede. Det skal skrives navnelister. Ansvarlig arrangør skal følge reglene for antall deltakere og avstand.
 3. Treninger og annen organisert aktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer. 
 4. Det skal alltid være minst 1 meter avstand mellom personer. Dette gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. Kravet om avstand gjelder ikke for personer som er i samme husstand eller tilsvarende nære, og mellom barn og ungdom til og med 19 år under trening.  
 5. Det skal være gode hygienerutiner. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndspritfør og etter skyting, eventuelt grundig med såpe og vann.
 6. Lagsvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
 7. Skytterlaget kan låne ut jakker, reimer, hansker etc. til skytterne på permanent basis.
 8. Ved kiosksalg eller servering må det være fokus på godt renhold og tilgang på håndsprit. Husk 1 meter avstand! Kiosksalg/servering bør om mulig foregå utendørs.
 9. Toalett skal vaskes og desinfiseres hyppig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.

Personer som ikke kan delta:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.
 • Skyttere som trenger fysisk hjelp fra andre enn husstandsmedlemmer til å gjennomføre skytingen.  

Praktiske råd for organisering av trening og konkurranse:

 1. Ved arrangemente (stevner, kurs o.l.) skal det føres navnelister over alle som er til stede. Hvis det er kontaktinformasjon på listene må de oppbevares på forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.
 2. Ha fast et oppmøtetidspunkt og oppmøtested for hvert lag et stykke unna inngangen til standplass. Standplassleder henter skytterne når det er klart for skyting og påser at alle vasker hendene med håndsprit.
 3. Unngå betaling med kontanter, bruk VIPPS eller andre elektroniske løsninger.
 4. Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på. 
 5. Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc. Underlaget skal dekke kroppen.
 6. Alle berøringspunkter på standplass, skytterhus og i andre lokaler som brukes av flere skal desinfiseres hyppig (f.eks. monitor mellom hvert lag, dørhåndtak etc.)

Husk:

 • Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

 

3. Trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere

Miljødirektoratet har besluttet at skyteprøven fra i fjor også vil gjelde i år. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020. 

Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang. Dette kan gjennomføres innenfor gjeldende koronavettregler.

Lenker:

4. Kompensasjonsordning

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. Søknadsfrist 15. september 2020.

Det kan søkes om (fra Lotteritilsynets informasjon): 

 • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
 • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).
 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler).
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

 

Det kan ikke søkes om kompensasjon for: Sponsor- og reklameinntekter, pengegaver, medlemsinntekter og ordinære treningsavgifter.

Iht. siste kulepunkt kan det søkes om kompensasjon for tapte inntekter fra skyteprøven for storviltjegere, men ikke tapte medlemsinntekter. Dere finner mer informasjon og søknadsskjema her. Spørsmål må stilles til Lotteritilsynet, som forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren.

5. Landslotteriet

Lotteritilsynet har gitt tillatelse til å gjennomføre årets landslotteri. Norges Skytterstyre har vedtatt at det skal gjennomføres, og loddende sendes ut medio juni. 

6. Annet vedrørende koronakrisen

Informasjon om at Landsskytterstevnet, Frendecup og landsdelskretsstevner i 2020 avlyses finner du i denne lenka.

Skytingens Dag kan arrangeres, og lagene oppfordres til å gjennomføre den.

Skyttertinget er utsatt til helga 31.oktober - 1. november 2020. Tingdokumentene sendes ut i slutten av juni.

Ekstraordinært Skytterting med godkjenning av årsmelding og årsregnskap for 2019 ble avholdt som nettmøte 25. mai. 

7. Viktig info fra myndighetene

Du finner viktig informasjon i lenkene under:

8. Ofte stilte spørsmål

 Teller personer i samme husstand som én person?
-Nei.

Er det tillatt med treninger for storviltjegere?
-Ja, så lenge de gjeldende bestemmelser følges.